Информация

Этапы строительства БГУ

Законодательная база

   - Закон об энергосбережении

   - Закон об электроэнергетике

   - Зеленые тарифы

Финансовые программы

Всеукраинские выставки

Как работает БГУ?

Чем хороши биоудобрения?

Органическое земледелие

История использования биогаза

Постановление НКРЭ о применении зеленых тарифовПро затвердження Порядку встановлення, перегляду та припинення дії «зеленого» тарифу для суб’єктів господарської діяльності

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
(НКРЕ)

ПОСТАНОВА

Київ
Про затвердження Порядку встановлення, перегляду та припинення дії «зеленого» тарифу для суб’єктів господарської діяльності

Відповідно до Законів України «Про електроенергетику», «Про внесення змін до деяких законів України щодо встановлення «зеленого» тарифу» та Положення про Національну комісію регулювання електроенергетики України, затвердженого Указом Президента України від 14.03.95 № 213 (в редакції Указу Президента України від 21.04.98 № 335), Національна комісія регулювання електроенергетики України

ПОСТАНОВЛЯЄ:

Затвердити Порядок встановлення, перегляду та припинення дії «зеленого» тарифу для суб’єктів господарської діяльності, що додається.

Голова Комісії В. Кальченко

ЗАТВЕРДЖЕНО

постанова НКРЕ
від _____№ ____

ПОРЯДОК
встановлення, перегляду та припинення дії
«зеленого» тарифу для суб'єктів господарської діяльності

1. Загальні положення

1.1. Порядок встановлення, перегляду та припинення дії «зеленого» тарифу для суб'єктів господарської діяльності (далі – Порядок) розроблений відповідно до Законів України «Про внесення змін до деяких законів України щодо встановлення «зеленого» тарифу», «Про електроенергетику», Указу Президента України від 21.04.1998 № 335 «Про Національну комісію регулювання електроенергетики України» з метою стимулювання виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії.

1.2. Цей Порядок застосовується Національною комісією регулювання електроенергетики України (далі – НКРЕ, Комісія) при встановленні або перегляді «зелених» тарифів та поширюється на суб’єктів господарювання, які отримали ліцензію на здійснення господарської діяльності з виробництва електричної енергії або ліцензію на здійснення господарської діяльності з комбінованого виробництва електричної та теплової енергії у встановленому порядку за умови використання альтернативних джерел енергії, до яких належать енергія сонячна, вітрова, геотермальна, енергія хвиль та припливів, гідроенергія, енергія біомаси, газу з органічних відходів, газу каналізаційно-очисних станцій, біогазів, газу метану від дегазації вугільних родовищ, перетворення скидного енергопотенціалу технологічних процесів (з використанням гідроенергії - лише малі гідроелектростанції, встановлена потужність яких не перевищує 10 МВт) та здійснюють будівництво нових або реконструкцію (модернізацію) діючих установок з використанням альтернативних джерел енергії (далі – суб’єкти господарювання).

Цей Порядок не поширюється на суб’єктів господарювання у разі виробництва електричної енергії на установках з одночасним використанням альтернативних джерел енергії та використанням традиційних видів енергії (традиційних видів палива).

1.3. «Зелений» тариф встановлюється Національною комісією регулювання електроенергетики України щорічно не пізніше 20 січня на рівні подвоєного середньозваженого тарифу на електричну енергію, яка закуповується в енергогенеруючих компаній, що працюють на оптовому ринку електричної енергії України за ціновими заявками, за рік, що передує року встановлення тарифу.

1.4. Рішення щодо встановлення «зеленого» тарифу та затвердження «зелених» тарифів для суб’єктів господарювання приймається НКРЕ на відкритих засіданнях Комісії та підлягає публікації у друкованому виданні Комісії - інформаційному бюлетені НКРЕ.

1.5. «Зелений» тариф забезпечує експлуатаційні витрати виробництва (собівартість виробництва) електричної енергії, кошти на сплату податків і зборів, передбачених діючим законодавством, та інвестиційну складову для фінансування суб’єктами господарювання будівництва нових або реконструкції (модернізації) діючих установок з використанням альтернативних джерел енергії.

Інвестиційна складова «зеленого» тарифу – кошти «зеленого» тарифу, що залишаються у розпорядженні суб’єкта господарювання після покриття експлуатаційних витрат, пов’язаних з виробництвом електричної енергії, та сплати податків і зборів у відповідності до діючого законодавства і спрямовуються на фінансування будівництва нових або реконструкції (модернізації) діючих установок з використанням альтернативних джерел енергії.

2. Умови затвердження і перегляду «зеленого» тарифу

2.1. Суб’єкт господарювання подає до НКРЕ заяву щодо затвердження «зеленого» тарифу за встановленою формою (додаток 1) і такі документи у друкованій формі:

- пояснювальну записку з детальною інформацією про суб’єкта господарювання (форма власності підприємства; встановлена потужність генеруючого обладнання; характеристики генеруючого обладнання);

- розрахунок собівартості виробництва електричної енергії установкою з використанням альтернативних джерел енергії, який виконується відповідно до Законів України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», «Про оподаткування прибутку підприємств» (додаток 2);

- обґрунтування статей та елементів витрат собівартості виробництва електричної енергії (копії договорів на закупівлю товарів, робіт і послуг, кошториси, розшифровки, довідку про середньо-спискову чисельність персоналу, довідку про балансову вартість основних фондів з розбивкою за групами станом на дату подання заяви про затвердження «зеленого» тарифу);

- проект будівництва нових або реконструкції (модернізації) діючих установок з використанням альтернативних джерел енергії, погоджений Міністерством палива та енергетики;

- висновок Української інвестиційної експертизи (Укрінвестекспертиза) згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 31.10.2007 № 1269 «Про порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх комплексної державної експертизи»;

- оцінку та термін окупності капіталовкладень;

- план-графік реалізації проекту;

- фінансовий план реалізації проекту.

На вимогу Комісії суб’єкти господарювання надають іншу додаткову інформацію, необхідну для прийняття рішення.

2.2. НКРЕ розглядає заяву та додані документи протягом 30 календарних днів з дня подання цих документів у повному обсязі, після чого визначає дату розгляду питання щодо затвердження «зеленого» тарифу на відкритому засіданні Комісії, про що повідомляє суб’єкта господарювання.

2.3. Рішення Комісії про затвердження «зеленого» тарифу оформлюється постановою і діє до кінця календарного року, на який встановлений «зелений» тариф.

2.4. На кожний з наступних 9 років «зелений» тариф для кожного суб’єкта господарювання НКРЕ затверджує відповідно до положень пунктів 2.1-2.3 цього Порядку.

2.5. Суб’єкти господарювання, які реалізують електричну енергію, вироблену з альтернативних джерел енергії за «зеленим» тарифом, щоквартально до 25 числа наступного за звітним кварталом місяця надають до НКРЕ звіт про використання коштів за реалізовану електроенергію (додаток 3).

3. Умови припинення дії «зеленого» тарифу

3.1. Підставою для припинення дії «зеленого» тарифу для будь якого суб’єкта господарювання, що використовує альтернативні джерела енергії, можуть бути такі обставини:

1) закінчення терміну дії «зеленого» тарифу, визначеного Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо встановлення «зеленого» тарифу» (після 10 років з дати його встановлення);

2) зміна організаційно-правової форми суб’єкта господарювання;

3) нецільове використання суб’єктом господарювання інвестиційних коштів «зеленого» тарифу;

4) надання суб’єктом господарювання до НКРЕ недостовірної інформації щодо використання інвестиційних коштів «зеленого» тарифу;

5) в інших випадках, передбачених законодавством.

Начальник управління
генеруючих підприємств В.ВолошенюкДодаток 1

До Порядку встановлення,
перегляду та припинення дії
«зеленого» тарифу для суб'єктів
господарської діяльності
Голові
Національної комісії регулювання
електроенергетики України

ЗАЯВА
щодо затвердження (перегляду) «зеленого» тарифу суб`єкта господарювання
_________________________________________________________________
(назва заявника)
Прошу розглянути заяву та додані до неї матеріали щодо затвердження (перегляду) «зеленого» тарифу на виробництво електричної енергії
Підтверджую, що додані до заяви документи містять достовірну інформацію.
До заяви додаються: ________________________________________
_________________________________________________________________
(перелік документів)

Керівник організації
___________________
(підпис) ___________________
(П.І.Б.)
"___" ____________ 200__ р.
М.П.


Додаток 2

До Порядку встановлення,
перегляду та припинення дії
«зеленого» тарифу для суб'єктів
господарської діяльності

РОЗРАХУНОК

собівартості виробництва електричної енергії установкою альтернативних джерел енергії
Найменування показників Одиниця
виміру Попередній
період План
План Очік.
1 2 3 4 5
Виробнича собівартість тис. грн
Виробничі послуги тис. грн
Сировина і допоміжні матеріали тис. грн
Паливо тис. грн
Енергія зі сторони тис. грн
Витрати на оплату праці тис. грн
Відрахування до соціальних фондів тис. грн
Амортизаційні відрахування тис. грн
Інші витрати тис. грн
Адміністративні витрати тис. грн
Матеріальні витрати тис. грн
Витрати на оплату праці тис. грн
Відрахування до соціальних фондів тис. грн
Амортизаційні відрахування тис. грн
Інші витрати тис. грн
Інші операційні витрати тис. грн
Соціальний розвиток тис. грн
Розробки та дослідження тис. грн
Інші тис. грн
Всього витрат тис. грн
Собівартість коп/кВт/год
"Зелений" тариф коп/кВт.год
Товарна продукція тис. грн
Прибуток коп/кВт.год
тис. грн
Податок на прибуток тис. грн
Інвестиційна складова тис. грн.
Рентабельність %
Довідково:
Виробництво електричної енергії млн.кВт.год
Витрати ел. енергії на власні потреби млн.кВт.год
Корисний відпуск електричної енергії: млн.кВт.год
- в ОРЕ млн.кВт.год - енергопостачальним компаніям млн.кВт.год
- споживачам за прямими договорами млн.кВт.год
Витрати умовного палива на виробництво тис. тон
Витрати натурального палива на виробництво тис. тон
Питомі витрати умовного палива на виробництво: г/кВт.год
Ціна 1 тони умовного палива грн
Ціна натурального палива, у т.ч.:
грн
грн
Перевідний коефіцієнт
Встановлена потужність МВт
Чисельність персоналу осіб
Керівник організації ___________________
(підпис) ___________________
(П.І.Б.)
"___" ____________ 200__ р.
М.П.


Додаток 3

До Порядку встановлення,
перегляду та припинення дії
«зеленого» тарифу для суб'єктів
господарської діяльності

Звіт

про використання коштів «зеленого» тарифу
Найменування показників Одиниця
виміру Звітний квартал З початку року
Передбачено
тарифом Профінансовано Виконано Передбачено
тарифом Профінансовано Виконано
1 2 3 4 5 6 7 8
"Зелений" тариф коп/кВт.год х х х х
Товарна продукція тис. грн х х х х
Собівартість коп/кВт.год х х х х
тис. грн х х х х Прибуток коп/кВт.год х х х х
тис. грн х х х х
Податок на прибуток тис. грн х х х х
Інвестиційні складова тис. грн

Корисний відпуск електричної енергії, у т. ч. : млн.кВт.год х х х х
- в ОРЕ млн.кВт.год х х х х
- енергопостачальним компаніям млн.кВт?год х х х х
- споживачам за прямими договорами млн.кВт?год х х х х

Керівник організації ___________________
(підпис) ___________________
(П.І.Б.)
"___" ____________ 200__ р.
М.П.